Skip to content

Algemene voorwaarden VAN MariCase

Gevestigd te Avalonpad 3, 3813 HG Amersfoort, K.v.K. 56832435 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 19 november 2018

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING. AANBIEDINGEN. TOEPASSELIJKHEID.

  1. Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper dan wel de koper, en onder verkoper de aspirant-verkoper dan wel de verkoper.
  2. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
  3. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet alleen van toepassing op koopovereenkomsten, maar ook op andere overeenkomsten

 

Artikel 2. OFFERTES.

  1. Alle door MariCase aan één koper afgegeven offertes staan op zichzelf, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte van MariCase met de daarin genoemde prijzen is geldig gedurende de daarin aangegeven geldigheidsduur. Na het verstrijken van de daarin aangegeven geldigheidsduur kan op de inhoud van de offerte en de daarin vermelde prijzen door koper geen beroep meer worden gedaan, noch in noch buiten rechte.
  2. Acceptaties van offertes van MariCase door koper gelden als onherroepelijk.
  3. De door koper verstrekte persoonsgegevens aan MariCase worden bij een geaccepteerde offerte gebruikt om uitvoer te kunnen geven aan de door acceptatie ontstane overeenkomst. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de duur van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst, zullen persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden worden bewaard.
  4. Indien de offerte niet is geaccepteerd, zullen de door koper verstrekte persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden worden bewaard, tenzij koper MariCase verzoekt de verstrekte persoonsgegevens te verwijderen.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST.
1. Een overeenkomst komt tot stand door een bestelling bij MariCase door koper (mondeling dan wel schriftelijk dan wel per e-mail), en schriftelijke bevestiging van deze bestelling door MariCase (per e-mail).
2. Indien niet binnen 24 uur na de schriftelijke verkoopbevestiging van MariCase de juistheid van deze verkoopbevestiging door koper is betwist, dan zijn partijen aan de inhoud van de schriftelijke verkoopbevestiging gebonden.
3. Bij acceptatie van een offerte komt een overeenkomst tot stand. Wanneer een offerte is geaccepteerd, maakt de koper kenbaar (mondeling dan wel schriftelijk dan wel per e-mail) dat de offerte is geaccepteerd.

 

Artikel 4. PRIVACY
1. MariCase maakt gebruik van persoonsgegevens om aan haar wettelijke plicht te voldoen, om uitvoer te geven aan de overeenkomst, het uitbrengen van een offerte of op verzoek. Bij de verwerking van persoonsgegevens spant MariCase zich in om de privacy van haar kopers te waarborgen.
2. MariCase werkt volgens de A.V.G. dus biedt haar kopers de mogelijkheid om hun recht tot inzage, wijziging, kopie en verwijdering uit te oefenen door een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen. Dit verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken behandeld.
3. MariCase verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de overeenkomst, een wettelijke verplichting of krachtens een gerechtelijke uitspraak.
4. MariCase werkt alleen met partijen die conform de A.V.G. werken en sluit met partijen verwerkingsovereenkomsten wanneer de A.V.G. dat vereist.
5. MariCase heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en ziet toe op handhaving daarvan.
6. MariCase verwerkt persoonsgegevens gedurende de overeenkomst of aanvraag offerte of ander verzoek, maar niet langer dan noodzakelijk. MariCase verwijderd alle persoonsgegevens waar geen wettelijke plicht op ligt, na afronding van de uitvoer van een overeenkomst of verzoek niet langer dan 12 maanden worden bewaard. Indien er toestemming is verleend, verwerkt MariCase persoonsgegevens niet langer dan 24 maanden, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.
7. Het is voor MariCase niet mogelijk om allen waarvan persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, tenzij MariCase een verzoek daartoe van desbetreffenden heeft ontvangen.
8. Verwijdering van persoonsgegevens betreft alleen die persoonsgegevens waar geen wettelijke verplichting op rust. In geval van persoonsgegevens waar een wettelijke plicht op rust, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd na verstrijken van de wettelijke termijn.

 

Artikel 5. VRACHTEN, INVOERRECHTEN, HEFFINGEN, BELASTINGEN.
1. Iedere verkoop op aanvoer door MariCase geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.
2. Bij verkopen over de Nederlandse grens is voor de BTW het nultarief van toepassing.

 

Artikel 6. VALUTA.
1. Bij verkoop door MariCase dan wel levering door MariCase op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s waarop de overeenkomst is gebaseerd, welke herziening omgerekend in Euro’s een wijziging in de overeengekomen prijs met zich meebrengt, MariCase het recht geven om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
2. Indien de prijs ingevolge het in lid 1 bepaalde wordt verhoogd met méér dan 10%, dan heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren. De annulering dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden door koper, binnen 48 uur nadat MariCase koper van de prijsverhoging met meer dan 10% in kennis heeft gesteld.
Artikel 7. LEVERING EN RISICO.
1. Bij aflevering franco door MariCase worden de door koper gekochte zaken getransporteerd voor rekening en risico van MariCase. In alle andere gevallen reizen de door koper gekochte zaken voor rekening en risico van koper.
2. Molestrisico komt ten laste van koper, tenzij MariCase in een bepaald geval anders mocht besluiten.
3. Aflevering franco geschiedt door MariCase op één adres, begane grond, mits normaal regulier bereikbaar, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. Koper is verplicht de gekochte zaken aldaar in ontvangst te nemen. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van koper.
4. Bij aflevering franco door MariCase alsook bij aflevering niet franco, heeft MariCase de keuze van het vervoermiddel, tenzij door MariCase en koper anders is overeengekomen.
5. Indien is overeengekomen dat door koper gekochte zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet tijdige aankomst en van geen aankomst van de zaken, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer uit het buitenland geheel voor rekening van koper.
6. Indien is overeengekomen dat door koper gekochte zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van onjuistheden in de gekochte zaken geheel voor rekening van MariCase.
7. Wanneer in het geval als bedoeld in de leden 5 en 6, na behoorlijke sommatie door MariCase, de aanvoerder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft MariCase het recht de overeenkomst met koper te annuleren.

 

Artikel 8. LEVERINGSTERMIJNEN. AFLEVERING.
1. De door MariCase opgegeven leveringstermijnen gelden als streefdatum, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
2. Aflevering door MariCase geschiedt op het door koper opgegeven adres. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit adres.

 

Artikel 9. AANVAARDING EN RECLAME.
1. Na aflevering van de door koper gekochte zaken door MariCase aan koper, dienen reclames binnen 48 uur vanaf het tijdstip van aflevering door koper per e-mail te worden gemeld aan MariCase.
2. Indien binnen de in lid 1 gestelde termijn door MariCase geen reclame van koper is ontvangen, dan heeft koper de door hem gekochte zaken aanvaard in de door MariCase aan koper afgeleverde staat.
3. Geen reclames worden aanvaard op afgeleverde waren die reeds geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
4. Indien de reclame gegrond is, dan zal MariCase de afgeleverde zaken op het door koper opgegeven adres komen ophalen. MariCase zal zorgen voor vervangende zaken. Wanneer deze vervangende zaken beschikbaar zijn, zullen deze door MariCase bij koper worden afgeleverd. Tot enige schadevergoeding is MariCase in dat geval niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
5. Reclames geven koper uitdrukkelijk geen recht om de betaling van de factuur van MariCase op te schorten.

 

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
1. MariCase behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat alle vorderingen van MariCase op koper, door koper zijn voldaan.
2. Het is koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren.
3. Bij verkoop en/of aflevering door koper aan derden, wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, voor MariCase terstond ten volle opeisbaar.
4. Indien MariCase gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, dient de koper desgevraagd MariCase toegang te verlenen tot de geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt koper MariCase onherroepelijk tot uitoefening van het terugnemingsrecht.

 

Artikel 11. OVERMACHT.
1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van MariCase, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst met koper redelijkerwijze niet van MariCase kan worden verlangd, gelden als overmacht.
2. Onder overmacht zijn onder meer begrepen: ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst of verdere naleving van de overeenkomst voor MariCase in ernstige mate belemmeren.
3. In geval van overmacht is MariCase gerechtigd om (a) de leveringstijd met de duur van de belemmering, doch ten hoogste met een periode van 6 weken te verlengen, dan wel (b) de overeenkomst met koper, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
4. Indien koper MariCase daartoe schriftelijk dan wel per e-mail aanmaant, dan is MariCase gehouden om de in lid 2 genoemde keuze voor (a) of (b) binnen 48 uur nadien aan koper kenbaar te maken.

 

Artikel 12. AANBETALINGEN EN BETALINGEN.
1. Indien de gesloten overeenkomst tussen koper en MariCase een totaal bedrag van € 1.000,– niet overstijgt, dan is koper gehouden om binnen 14 dagen na de datum van de factuur van MariCase het factuurbedrag volledig te hebben voldaan.
2. Indien de gesloten overeenkomst tussen koper en MariCase een totaalbedrag van € 1.000,–, overstijgt, dan dient koper binnen 8 dagen na de datum van de pro forma factuur 50% van het totaalbedrag aan MariCase te hebben aanbetaald. Na voldoening van de aanbetaling zal MariCase tot levering van de gekochte zaken aan koper overgaan. Indien koper met de tijdige voldoening van de aanbetaling jegens MariCase in gebreke is, dan is MariCase gerechtigd, nadat zij koper schriftelijk dan wel per e-mail in gebreke heeft gesteld, om binnen 3 dagen nadien de koop terstond, zonder rechterlijke tussenkomst, te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.
3. Indien de gesloten overeenkomst tussen koper en MariCase een totaalbedrag van € 1.000,– overstijgt en koper binnen 8 dagen na de datum van de pro forma factuur 50% van het totaalbedrag aan MariCase heeft voldaan, dan dient het resterende bedrag van 50% van het totaalbedrag van de gekochte zaken door koper binnen 14 dagen na datum van de eindfactuur van MariCase aan MariCase te zijn voldaan.
4. Indien koper met de in lid 1 genoemde betaling dan wel met de in lid 3 genoemde betaling op een termijn van 14 dagen na aflevering van de gekochte zaken in gebreke is, is koper jegens MariCase in verzuim en is koper vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
5. In het geval dat koper in verzuim is in de zin als vermeld in lid 4 van dit artikel dan wel op een andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst, dan komen alle door MariCase in redelijkheid gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, ten laste van koper. De buiten-gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld op het per geval toegestane bedrag ingevolge de Wet Incassokosten (WIK).
6. Indien MariCase vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst met koper duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft MariCase het recht om niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van MariCase door koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs.

 

Artikel 13. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.
1. MariCase is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het door MariCase aangekondigde tijdstip van in werking treden. MariCase zal de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden tijdig aan koper toezenden.
2. Indien koper niet met de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden instemt, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen. De zaken die in de uitvoering van de overeenkomst door MariCase reeds aan koper zijn geleverd, dienen door koper aan MariCase te worden betaald. Artikel 11 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is in dat geval volledig van toepassing.

 

Artikel 14. AFWIJKENDE BEDINGEN OF VOORWAARDEN.
1. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door MariCase schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
1. Op de overeenkomsten tussen MariCase en koper is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die door partijen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen door partijen voor de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden gebracht.

× Hoe kan ik je helpen?